• teamontwikkeling leiderschapsontwikkeling
    Wij versterken samenwerking.

Algemene voorwaarden

-De algemene voorwaarden staan hier op de website gepubliceerd om je te informeren en open te zijn over hoe wij werken en onder welke voorwaarden. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend want algemene voorwaarden ontwikkelen zich steeds door. Wat je hier leest is wat NU geldt. Wanneer wij met klanten een overeenkomst opmaken, komen wij dan samen tot de geldende algemene voorwaarden, waar wij beide onze handtekening voor zetten. Logisch en open deur? Zeker! Maar soms helpt het om zelfs open deuren even expliciet bespreekbaar te maken. –

1. Aanmelden

Aanmelden voor een programma kan persoonlijk, per telefoon, e-mail of post. De aanmelding is definitief nadat de opdrachtgever akkoord heeft gegeven op de door ons verzonden bevestiging of offerte. Er is dan sprake van een overeenkomst.

2. Het programma

In de offerte wordt het programma of opdracht al op hoofdlijnen uiteengezet. Voordat het programma daadwerkelijk wordt uitgevoerd, hebben er mogelijk al gesprekken plaatsgevonden over de opzet en globale invulling van het programma. Wij vertrouwen erop dat wij de gevraagde kwaliteit leveren en dat dit in combinatie met de gesprekken met de opdrachtgever voorafgaand aan het programma, voor een goede invulling van het programma zorgt. Door akkoord te gaan met de offerte van het programma of de opdracht, ziet de opdrachtgever ervan af om tijdens of na het programma of de opdracht de prijs van het programma ter discussie te stellen.

3. Betalen

3.1 Voor aanvang van het programma sturen wij een factuur met het overeengekomen bedrag aan de opdrachtgever. Bij programma’s die meerdere kwartalen omvatten, sturen wij ieder kwartaal een factuur met een deel van het overeengekomen bedrag (overeenkomstig het aantal kwartalen) aan de opdrachtgever. De factuur moet binnen 14 dagen na de factuurdatum volledig betaald zijn.

3.2 In de eventuele offerte staat een samengestelde prijsopgave. Wij zijn niet verplicht om een deel van deze offerte te verrichten tegen (een overeenkomstig deel van) de opgegeven prijs, tenzij anders aangegeven. Het bedrag in deze offerte geldt niet automatisch voor eventuele toekomstige opdrachten of programma’s.

4. Annuleren

4.1 Het annuleren van een programma of opdracht kan alleen schriftelijk, per e-mail of post, gedaan worden door de opdrachtgever.

4.2 Het annuleren óf verschuiven van een programma of opdracht naar een andere datum is alleen kosteloos tot 1 maand voor aanvang van het programma en indien mogelijk voor ons. Bij annulering tussen 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van het programma wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 14 dagen vóór aanvang van het programma wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij verschuiven naar een andere datum korter dan 1 maand voor aanvang van het programma, worden kosten die wij al gemaakt hebben in rekening gebracht. Is het moment van verschuiving binnen 7 dagen voor aanvang van het programma, dan brengen wij €1000,- ex btw in rekening als vergoeding voor de gereserveerde uren voor deze opdracht.

4.3 Tijdens een programma of opdracht is annuleren niet mogelijk. De opdrachtgever is ons dan het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

4.4 Bij niet verschijnen van of voortijdig stoppen met het programma of opdracht aan de kant van de opdrachtgever is deze het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd.

4.5 Wanneer het programma of de opdracht niet door kan gaan vanwege redenen die ons bij het maken van de overeenkomst niet bekend waren, hebben behouden wij ons het recht voor om het programma te annuleren of te verschuiven naar een andere datum.

5. Wijziging van het programma

5.1 Wij blijven onszelf en onze programma’s ontwikkelen. Daarom behouden wij het recht om onze programma’s tussentijds te wijzigen. Aan de flyer, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

5.2 Wij houden het recht om waar nodig de locatie voor een activiteit nog voor of tijdens het verloop van een activiteit te veranderen.

5.3 Wij houden het recht om waar nodig voor aanvang van het programma de verblijfslocatie te wijzigen naar een andere, soortgelijke verblijfslocatie.

5.4 Indien gewenst kunnen wij een wijziging aan het programma aanbrengen. Als wij denken dat dit ernstig afbreuk doet aan de kwaliteit van het programma, behouden wij ons het recht voor dit verzoek te weigeren.

6. Aansprakelijkheid

De verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname aan een programma ligt volledig bij de opdrachtgever. Wij zijn hier in geen enkele zin voor aansprakelijk.

7. Locatie en verzorging

7.1 Indien de opdrachtgever zorg draagt voor de locatie, dan is het belangrijk dat de betreffende ruimtes zeer ruim van omvang zijn t.o.v. het aantal personen in de ruimte. Onze programma’s kenmerken zich door actieve werkvormen, hier moet voldoende ruimte voor beschikbaar zijn. Ook is het belangrijk dat meubilair verplaatsbaar is, zodat er in verschillende opstellingen gewerkt kan worden.

7.2. Indien de verzorging voor rekening en/of wordt geregeld door de opdrachtgever, dan dringen wij minimaal aan op voldoende water (koffie en thee ook van harte welkom) zodat we goed voor de innerlijke mens kunnen zorgen.

8. Vertrouwelijkheid

Wij beloven vertrouwelijk om te gaan met de informatie die de deelnemer met ons deelt.

9. Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is van toepassing.

Deel deze informatie